Thứ Bảy, ngày 23 tháng 3 năm 2013

Khái niệm địa chỉ IP của router

Thi công mạng lan, sửa chữa và bảo trì máy tính

Thi công mạng lan và bảo trì, sửa chữa máy tính tại Hà Nội

Khái niệm địa chỉ IP của router
http://thicongmang.net/t148-khai-niem-dia-chi-ip-cua-router.html
Mar 23rd 2013, 13:58

IP là địa chỉ được cấp cho máy tính khi sử dụng mạng LAN, bạn đã bao giờ khám phá địa chỉ Router? Router mạng gia đình điển hình xử lý hai địa chỉ IP, một cho LAN trong gia đình và một cho kết nối nối WAN Internet bên ngoài. Vậy bạn có thể tìm ra các địa chỉ IP của Router như thế nào? Câu trả lời  về địa chỉ IP  trong mạng LAN được công ty thi công mạng MAC Service  cung cấp ngay trong bài viết này.You are receiving this email because you subscribed to this feed at http://blogtrottr.com

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe here:
http://blogtrottr.com/unsubscribe/gwY/pPDCZK

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

có nhận xét tại loi-may-tinh.blogspot.com